Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 09 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689  3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH THẠO : 0944455528 MR CƯỜNG : 0918943893 MR SẢN – X2 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
07:09 – 2.9M
20:17 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
08:00 – 3.1M
19:00 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H30 HƯNG SƠN HYDRANGEA 11.2 199.96 41,458 CL6 – F0 CLUC.HL8.CL6  X2                     H1
2 06H30 07H00 TRƯỜNG LINH AOM BIANCA 10.3 228.99 43,016 HM2.4 – CL7 HL8.NM6.CL6HT  H1                     X2
3 03H30 04H30 HIỆU ĐỨC PTS HAI PHONG 02 6.3 99.9 3,166 HM1.5 – B125000DWT P  TR
4 22H00 23H00 MƯỜI TUNG D NAM PHAT OCEAN 5.2 111.7 5,691 F0 – HL1.4  H1
5 13H00 15H00 THẮNG A NAM ORIENTAL PHOENIX 7.0 187.63 24,533 F0 – HP3  TR
6 18H00 HIẾU TÙNG D PETROLIMEX 20 6.0 146.6 11,662 B12 – HP1 P.HL8  H1
7 19H30 21H30 HÀ A THUAN TIAN SHENG 26 7.4 225.0 38,864 SD – HN1.7 NM8  X2        T2        X2
8 22H00 23H00 KIEN DUC ROYAL 45 3.8 90.72 2,551 F0 – HG7.1  H1                    TR
9 22H00 23H00 HUNG THANG B RINIA 6.5 189.9 30,044 HM1.3 – HP2  H1
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 CHÂU RINIA 6.5 189.99 33,044 F0 – HM1.3               H6
2 01H00 CHÂU EPICTETUS 10.4 235 45,955 F0 – HM2.2               H6  H2  X3
3 13H00 14H00 BÌNH NHA BE 10 7.0 108 4,760 F0 – HM1.2  X3         H2        X3
4 22H00 23H00 ANH PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – HM2.1  X3         H2        X3