Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 07 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH : 0934248987 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
16:35 – 2.0M
05:41 – 1.8M
HON GAI TIDE TABLE
14:08 – 2.1M
06:21 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
22:00 – 2.4M
06:50 – 1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 03H00 THẠO TRUNG FS BITUMEN NO.1 6.0 105.5 4,620 F0 – CL1 NM6.HG H1 – TA – X3
2 07H00 08H30 THANH B ZHE HAI 169 8.3 189.99 32,962 HM2.4 – F0 H2 – TA
3 09H00 KIÊN A TRUNG PHU DAT 15 3.2 79.87 1,863 PVOIL – F0 HG X3     –     H2
4 11H00 TUẤT NHA BE 08 5.0 104.99 4,432 B12 – F0 P TL     –      H2
5 10H00 THANH B PHAEDRA 12.4 229 44,127 F0 – HL2         TA – H2
6 CANCEL 16H00 TIỄN KIÊN A ASP SUNRISE 3.8 121.5 7,247 CT1HL – F0 TP02.TP08
7 23H00 ĐĂNG SƠN DIAMOND STAR I 10.1 154.35 14,781 F0 – HL        H1 – H1
8 15H30 17H00 LINH KHOÁI SEAL ISLAND 10.28 176.5 21,801 F0 – HL H1 – TA.H1
9 20H00 KHOÁI LINH PETROLIMEX 16 9.7 183.22 29,188 F0 – B12 CLUC.P         H1 – H2
10 20H00 SƠN ĐĂNG PETROLIMEX 11 7.8 175.96 25,400 B12 – HM CLUC.P H2 – H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SHIMANAMI QUEEN INDIGO SPICA BELLEVUE KSL SEATTLE BERGE MAWSON