Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 06 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893  2NDWATCH:ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG.0389127932 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 ĐÀO VĂN KHIÊN.0918942878
HON GAI TIDE TABLE
15.00 – 3.1M
02:53 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
16:00 – 3.5M
03:22 – 1.3M
QUANG YEN TIDE TABLE
15:00 – 2.8M
03:16 -1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 20H00 ĐĂNG HẠNH HELIOS 7.15 139,91 13,060 CL2 – F0 CL6.NM6 X1    –      H2
2 15H00 KHOÁI PHÁI MINERAL BELGIUM 8.5 289.00 88,930 F0 – HN1.6 NM8    TP.TR – X1
3 11H00 13H00 PHÁI KHOÁI AQUA KATANA 14.5 290.00 92,933 F0 – HM2.6 CL8 H2 – TP
4 06H00 THẠO ĐỨC QUANG ANH GM 3.8 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6 X2     –     H1
5 05H30 07H00 THUẬN QUYỀN PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – HM1.4 TP     –     H1
6 00H00 TUNGA PACIFIC TALISMAN 7.8 199.90 34,654 CL7 –  F0 HL8.CL6.CL8 X2     –     TL
7 18H00 BÌNH HIỆU TANGKAS 8.2 122 5.979 XMTL – F0 H8.NM6 H8 – H2
8 20H00 BÌNH HEIWA MARU 4.0 110.5 4,463 F0 – HL         H2
9 21H30 HIỆU VINACOMIN CAMPHA 4.2 113.2 5,590 F0 – XMHL CL8.NM6         H2 – H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YUEDIAN 82 R.OLDENDORFF