Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 06 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH : 0965705386 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
14:16 : 2.8M
03:10 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
15:09 – 3.1M
04:20 – 1.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
14:00 – 2.5M
02:55 -1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 14H00 15H00 KHOÁI HONG LONG ZHI XING 11.2 189.99 31,198 F0 – HL3,1 H2 – TL-H2
2 14H00 17H00 HÀ A ATHINA ZAFIRAKIS 13.25 228.9 43,473 F0 – HL3,3 H2 – TL- H2
3 13H00 NAM HƯNG FALCON EXPRESS 7.6 210 43,714 F0 – CL5 HL8.NM6.CL6          TL – X1
4 08H00 10H00 TÙNG D THẾ QUANG ANH GM 5.8 91.94 2,971 F0 – PVOIL NM6 TL      –     X1
5 12H00 HẠNH TANG KAS 4.5 122 5,979 HG7.3 – XMTLMT NM6.H8 H1     –     H8
6 11H30 THẠO ĐỨC HAI NAM 06 5.65 88.3 2,165 XMTL – HG H8 H8      –    H1
7 11H00 HƯNG NAM UNI WINNER 10.2 203.5 45,011 CL4 – F0 HL8.NM6.CL6 X2 – TL
8 08H00 10H00 THẮNG A PETROLIMEX 16 10.9 183.22 29,188 HM2.4 – B12 P.CLUC TL     –     H2
9 08H00 ĐÔNG PRINCESS OPAL 5.1 108 4,812 B12 – F0 P H2 – TL – H2
10 08H00 10H00 ANH VINASHIP SEA 9.8 169.03 18,108 HL3.5 – F0 TL     –     H2
11 12H30 14H00 THANH B YUE DIAN 82 13.0 225 39,385 HN1.5 – HN1.7 X2 – TR – X2
12 18H00 QUYỀN ĐỨC HAI NAM 06 5.65 88.3 2,165 HG – F0 H2
13 18H00 KHOÁI SHUN FU XING 6.5 224.97 40,622 HL3.3  –   F0          H2 – TL-H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YUEDIAN 82 R.OLDENDOFF