Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 06 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390  2ND : WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 ĐÁO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
14:00 – 2.3M
05:47 – 1.9M
CAM PHA TIDE TABLE
15:00 – 2.7M
06:24 – 1.9M
QUANG YEN TIDE TABLE
12:07 – 2.0M
04:00 -1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 12H00 14H30 HẠNH THẠO PRINCESS OPAL 6.3 108 4,812 F0 – B12 P H2 – TP – H1
2 18H00 ANH BÌNH HELIOS 5.35 139.91 13,060 F0 – CL2 NM6 .CL6         TP – X1
3 06H00 07H00 THUẬN HẠNH T.T GOLD 6.0 167.2 15,884 F0 – HL3.6 H1
4 09H00 10H00 HÀ B DONG BAC 22-11 3.4 146.28 11,976 CTAU2  –  CTAU 1 HA18.HA19 X1
5 07H30 TÙNG D HIẾU B CONG THANH 09 6.5 79.98 2,558 XMTL – HG H2
6 18H00 20H00 NAM XING SHUN 7.0 176.6 17,075 F0 – HL1.4 H1 – TP.H1
7 12H00 THẠO THẾ CONG THANH 09 6.5 79.98 2,558 HG – F0 H1     –     H2
8 16H00 BÌNH ANH DAI TAY DUONG 36 6.5 91.94 2,989 XMHL – F0 NM6 H1 – TP
9 23H00 NAM PETROLIMEX 16 10.9 183.22 29,188 F0 – HM2.4        H1-TP – H1
10 11H30 ĐÔNG ĐỨC HAI NAM 06 2.8 88.3 2,165 HG – XMTL H8 H2    –     H8
11 18H00 19H00 HIỆU THẠO TANGKAS 4.5 122 5,979 F0 – HG7.3 H1 – TP – H2
12 20H00 22H00 TÙNG A STAR JANNI 7.8 291.97 93,186 HN1.7 – F0 NM8 X2 – TR – X2
13 22H00 23H00 THĂNG B DONG BAC 22- 11 3.2 146.28 11,976 CTAU1 – F0 CL.19.SEA 01 X1  –          TP
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YUEDIAN 82 STAR JANNI R.OLDENDOFF