Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 06 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH : 0934248987 MR CƯỜNG : 0918943893 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
17:27 – 4.2M
04:56 – 0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
18:11 – 4.5M
05:08 – 0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 19H00 20H00  CUONGC  RHL JULIA 10.2 189.99 31,271  FN3 – F0  NMS8  H2 – H6 – H2
2 14H30 15H30  KHOAI  HONG SHUN 6.5 109.86 4,427  F0 – HM1.1  H2 – H6 – H2
3 17H30  HANH  TUAT  BIEN DONG TRADER 4.5 124.8 5,725  K.NEO  – CMMT  HP1.TP02.HA18           X3
4 15H15 16H00  PHAI  VOSCO SKY 4.5 189.9 29,267  SN – CT1TL  HP1.TP02.TP03  X2
5 14H00 15H00  TUAT  HANH  BIEN DONG TRADER 4.5 124.8 5,725  CT1TL –  K.NEO  HP1.TP02.HA18  X3
6 18H30 20H00  HAB  VICTORIA 68 4.0 91.94 2,995  F0 – HL1.15  H1 – H6 – H1
7 11H00  DANG  THANH PHAT 01 3.2 69.85 1,080  HG – F0  H2 – H6 – H1
8 07H00  LINH  YU LONG 2.8 45.0 400  CL1 – Cluc  X3     –     H1
9 14H30 16H00  HUNG  PACIFIC SOPHIA 8.6 189.99 30,064  F0 – HM2.4  H2 – H6 – H2
10 06H00 07H00  CƯỜNGC  VILLA DESTE 9.0 229 44,095  F0 – CL7  CL6HT.HL8.CLuc  H2 – H6 – X3
11 11H00 11H30  THẠO  THANH PHAT 03 6.0 74.36 1,597  F0 – HG  H1 – H6 – H2
12 11H00 13H30  THANGA  PAC ANKAA 7.0 199.99 35,812  F0 – HM2.1  H1 – H6 – H1
13 10H30  HIỆU  QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971  PVOIL – F0  GD68  H2 – H6 – H1
14 18H30 19H30  HÀA  TOMINI LIBERTY 13.0 199.9 36,451  F0 – HM2.5  H1 – H6 – H1
15 07H00  HẠNH  NHA BE 08 5.0 104.99 4,432  B12 – F0  P  H1     –     H2
16 06H00 07H00  HIẾU  PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468  F0 – B12  P.Cluc  H2 – H6 – H2
17 11H00 12H00  QUYEN  LAN HA 9.0 136.4 8,216  HL1.2 – F0  H1 – H6 – H1
18 22H00 23H00  THAO  VICTORIA 08 3.0 91.94 2,995  F0 – XMTL  CL6  TL     –     H2
19 01H00  TUAT  CHANG LONG SHUN 2.8 45.0 226  CLUC – F0  H1
20 23H00  NAM  PHUONG NAM 68 7.8 92.5 2,717  XMTL – HL3.2  HG  H1     –     TL