Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 06 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN MẠNH HÀ B : 0961687555 MR CƯỜNG : 0918943893 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
17:00 – 4.0M
03:29 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
17:22 – 4.5M
04:04 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 06H00  HÀA  MANDARIN OCEAN 7.0 189.99 33,044  F0 – CL3  CL6.HL8  H2 – H6 – X5
2 05H00  ĐÔNG  HIỆU  NHA BE 09 5.0 105.97 4,250  B12 – F0  P  H1     –     H2
3 07H30 09H00  THẮNGA  SƠN  VOSCO SKY 3.9 189.99 29,367  F0 – SN  HA19.TP03.HP01  H1 – H6 – X3
4 12H00 12H30  BÌNH  NHA BE 08 7.0 104.99 4,432  F0 – B12  P  H1           H2
5 21H00 23H00  HƯNG  ALL STAR ATLAS 7.4 199.99 35,812  F0 – HL  H2 – H6 – H2
6 04H30 05H30  MƯỜI  ATN APOLLO 3.8 105.73 4,348  F0 – HM1.4  H2 – H6 – H2
7 13H30  THANHB  UNI GLORY 10.4 210 43,591  CL6 – F0  CL6.NM6.HL8  X5     –     H1
8 07H30 08H00  HẠNH  THẾ  FABULOUS SW 9.7 116.99 8,649  HL1.1 – F0  H1    H1
9 09H30  THẠO  ĐỨC  PHUONG NAM 126 6.3 79.98 2,717  XMTL – HG  TL
10 10H00  HIẾU  BBC CONGO 7.1 143.14 12,974  HG – F0  TL           H2
11 12H00 13H30  HIỆU  QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971  F0 – PVOIL  G68  H1           H2
12 09H00 09H30  QUYỀN  PHUONG NAM 68 4.0 92.5 3,566  HL1.5 – XMTL  HG  H2           H1
13 09H00  HẠNH THẾ  ATN APOLLO 3.8 105.73 4,348  HM1.4 – HG7.3         H1    H1
14 13H30  KHỨNG  PHUONG NAM 126 6.3 79.98 2,717  HG – F0  H2           H1
15 21H00 22H00  ĐĂNG  THERESA LEO 8.8 144.71 11,254  F0 – CL5  GD68.HG  H2 – H6 – X5
16 23H00  THANHA  HTK VENUS 5.0 90.72 2,551  HG7.1 – HM1.5  TL