Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 04 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH :NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
ĐOÀN TRUNG HIẾU : 0904693960 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
04:00 – 2.6M
21:02 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
05:08 –  2.6M
23:58 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 MUOI GUO SHUN 12 3.9 126.00 5,549 CL2 – F0 HG.H8  H8            H2
2 06H00 HIỆU KIEN VIET ANH 01 7.1 92.36 3,430 XMHL – HG H8  H1 – H8 – H1
3 05H00 06H30 TUNG A TWINLUCK SW 6.3 175.53 19,817 F0 – HL1.2  H2
4 08H00 10H00 TRUONG GUO TOU 105 9.3 189.99 32,874 HN2.8 – HN2.12  X3      T2     X3
5 10H00 12H30 QUYEN HIỆU NHA BE 08 6.6 104.99 4,432 F0 – HL 1.2  H1     TA      H1
6 05H00 06H00 TUAT LONG PHU 11 7.0 113.98 5,448 F0 – HL1.5  H2
7 05H00 06H00 THAO BICH THANH 28 3.0 91.94 2,999 F0 – XMHL CL6  H2               H8
8 10H00 11H00 KHUNG KIEN CHANG LONG SHUN 2.8 45.00 226 F0 – CLUC  H1     TA       H2
9 12H00 CUU DONG VIET ANH 01 7.1 92.06 3,430 HG – F0  H2      TA      H1
10 10H00 10H30 HUNG TRUE FRIEND 7.3 190.00 26,897 HP3 – F0  H1     TA      H1
11 19H00 20H00 DANG MUOI TAN BINH 245 6.8 169.26 16,954 F0 – HL3.5  TL
12 11H30 BINH YU LONG 2.3 45 400 Cluc – CL1  H2
13 22H00 23H30 HA A IKAN BELIAK 13.5 228.94 43,471 F0 – HM2.4  H2       TA     H2
14 15H00 DONG VINH HIEN 69 6.2 79.8 2,616 F0 – CL1             TA      X3