Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 04 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH :NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
MAI VĂN NAM : 0932289688 MR.KHIÊN -X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
03:00 – 2.9M
17:43 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
04:00 –  3.0M
20:30 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00  THANHB  PMS EDELWEISS 12.2 189.99 32,378  HP4 – F0  TR
2 16H30  DONG  HIỆU  PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542  B12 – F0  P.CL6  H2
3 18H30  HANH  THE  PHOSPHERUS NH 5.7 100.72 6,364  CL7 – F0  X5     –     H2
4 CANCEL 22H00  TRUONG  TRUE FRIEND 7.03 190 26,897  HP3 – F0
5 20H00 20H30  HAB  OUPULAI 18 9.8 159.6 15,946  HL3.5 – F0  H1   H1
6 20H00 21H00  THẠO  KIÊN  BICH THANH 18 3.5 91.94 2,995  F0 – HG  H1            H2
7 22H30  THANH B  ALBANY PIONEER 9.9 209.99 47,981  CL6 – F0  HL8.NM6.CL6  X5            H1
8 22H00  HA B  HTK LOTUS 5.6 169.26 16,960  F0 – HL3.6         H1     H1
9 20H00 21H00  SON  KHUNG  PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468  F0 – B12  P.CLUC  H1            H2