Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 04 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : PHAM CUONG THAI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYỄN VĂN SƠN : 0974057082 MR.MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
02:00 – 3.2M
13:13 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
03:03 –  3.3M
12:46 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H30 04H30  QUYEN  KIEN   PHOSPHERUS NH 7.3 100.72 6,364  F0 – CL7  HG  TL – TA – X5
2 06H30 07H30  CHAU   SAKIZAYA WISDOM 13.5 225.00 40,034  F0 – HM2.4  H2 – TA
3 05H00  THANGA   GUO TOU 105 6.8 189.99 32,874  F0 – HN2.8     TA.T2 – X2
4 09H00  CHAU   INDIGO DEVOTION 6.1 189.99 31,230  F0 – HL1.4          TA – H2
5 12H00 13H00  KHUNG   PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542  F0 – B12  P.CL6  H2
6 08H00 09H30  TRUONG   EAGLE SKY 7.27 209.99 49,718  F0 – CL5  CL6.NM6.HL8  H2    TA   X2
7 19H30 20H00  HAA   SAKIZAYA WISDOM 12.5 225.00 40,034  HM2.4 – HL2  H2
8 16H00 17H30  NAM   HTK CONFIDENCE 10.02 169.26 16,960  HL3.6 – F0  H2
9 23H3023/4 00H00  THANGA   SOUND YOUNG 6.5 229.00 44,029  HL3.3 – F0  TR – TA
10 21H00  THAO  THE  HOANG SA 68 6.5 106.18 3,621  XMHL – F0  H8  H8           TL
11 12H00 14H00  HIỆU  THE  YU LONG 2.8 45.70 400  F0 – CLUC  H2
12 19H30 20H30  CUU  DONG DUONG 09 3.2 91.94 2,999  F0 – HG  H2     –     TR
13 21H00  BINH  KIEN  VIET ANH 01 3.5 92.06 3,430  HG – XMHL  H8  TR     –     H8