Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 10 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH : 0934248987 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
13:08 – 3.4M
00:58 – 0.7M
HON GAI TIDE TABLE
13:08 – 3.6M
CAM PHA TIDE TABLE
14:05 – 3.7M
00:02 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 09H00 10H00 SƠN BALI 12.6 229.02 44,229 F0 – HL3.3 H2 – H6 – H2
2 03H00 04H00 THẾ TRUNG DONG SHENG 72 3.9 98 2,996 F0 – CL2 HG H5      –    X2
3 09H00 10H00 TRƯỜNG B BELO HORIZONTE 10.6 229 43,951 HL3.3 – CL4 CL6.NM6.Cluc H2     –     X2
4 09H00 11H00 HƯNG SHI DAI 9 13.8 225 40,913 F0 – HM2.5 H2 – H6 – H2
5 05H00 05H30 HIẾUA MP ULTRAMAX 1 9.3 199.9 36,286 HL3.4 – F0 H1 – H6 – H1
6 09H00 10H00 KIÊNA VĂN GAS CATHAR 4.7 119 5,849 NOSCO – F0 TP08 X2
7 13H00 KIÊNA VĂN GAS CATHAR 4.7 119 5,849 F0 – HL3.2                  TR
8 03H00 03H30 ĐỨC THANH LOC 28 5.7 89.7 2,100 HL3.3 – F0 TL06 H5
9 12H00 14H00 THẮNGA MEDI CHIBA 13.5 228.99 43,891 F0 – HL2 TR
10 12H00 13H30 MƯỜI HAI VIET 88 4.8 89.77 2,795 F0 – CL1 HG H2 – H6 – X2
11 16H00 17H30 KHOÁI EIHWAZ 8.6 199.920 35,884 F0 – HP2 H5 – H5
12 05H00 ĐÔNG DONG HUA 9 4.6 135 7,175 CL7 – F0 HG.NM6 X2     –     H1
13 05H00 06H00 HIỆU ZHOU SHUN 6.5 110.3 4,645 F0 – CL7 HG.NM6 H1 – H6 – X2
14 09H00 QUYEN KIEN B NAM KHANH 569 6.66 97.12 2,998 XMTL – F0 NM6 H1           H2
15 13H00 KHUNG TRUNG HAI  DANG 68 6.7 94,88 2,859 XMHL  –  F0 NM6 H1      –    TR
16 18H00 HẠNH KIÊN B TIEN THANH 68 4,8 74.36 1.861 HG   –   B12 H1
17 18H00 HÀ C NHA BE 09 4.8 105.97 4.250 B12   –   F0 P H1            H5
18 19H00 KHOÁI RUI NING 09 6,9 190 32.460 HL3.1  –    F0         H5
19 21H00 23H00 HÀ B TENDRA TRADER 7.1 199,9 36,106 F0    –   HL3.5 TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BRAVE ROYAL OCEAN BRIDGE