Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 10 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI : 0987903066 MR HÙNG – X3 : 0989433881
QUANG YEN TIDE TABLE
14:30 – 3.0M
02:40 – 1.0M
HON GAI TIDE TABLE
14:18 – 3.2M
01:16- 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
15:21 – 3.2M
00:37 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 07H30 CỬU HIỆU PACIFIC HOPE 4.3 169.37 17,009 F0 – C.TAU TP02.TP08 H1 – H6 – X3
2 09H00 TRƯỜNG TARAKAN EXPRESS 10.3 215.4 54,588 CL6 – F0 CL6.NM6.HL8 X3 – H6
3 10H00 11H30 HƯNG MARINE HONOR 14.5 249.88 61,682 F0 – HM2.6 CL8 H2 – H6 – H2
4 10H00 12H30 ĐỨC LENA+KIEV 3.2 87.3+20.4 3779+140 HM1.5 – HM2.6 NM6 H2
5 10H00 12H30 HIẾUA PACIFIC VICTORY 12.0 199.9 36,449 HP4 – HM2.4 H2
6 18H00 THẮNGA GLORIOUS HIBISCUS 10.5 210 49,097 CL5 – F0 CL6.NM6.HL8 X3     –     H5
7 06H00 08H00 NAM NAVIOS PHOENIX 12.3 288.9 90,423 HM2.6 – F0 H1
8 12H00 TRƯỜNG NAVIOS PHOENIX 12.3 288.9 90,423 F0 – HN1.7 HL TKV        H6.TL – X3
9 10H00 10H30 THẾ VĂN TUNG LINH 02 5.2 79.9 2,032 F0 – PVOIL HG H2     –      H1
10 08H00 THUẬN KIÊNB TIEN THANH 68 3.2 74.36 1,861 B12 – F0 H2     –      H1
11 10H00 11H00 QUYỀN THANG LOI 89 4,4 84.99 2.270 F0  –  CL6 HG H2     –       X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BRAVE ROYAL OCEAN BRIDGE