Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 07 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1STWATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 MR CƯỜNG : 0918943893 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
17:21 – 4.1M
05:30 – 0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
18:06 – 4.4M
05:23 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 14H00 15H00 ĐÔNG NHA BE 06 6.6 147.48 4158 FO – B12 P  H2             TL
2 20H00 21H30 CHÂU ARMONIA A 8.79 229.00 44095 FO – HM2.4  H2 – TA – H2
3 10H30 11H00 THANH A ZY HI SHENG 5.6 169.40 18084 HL2 – HP3  H1
4 10H00 CỬU TÙNG D NAM SON 66 6.4 111.54 3752 HL1.3 – FO        H2         H2
5 11H00 BINH KIÊN SAI GON STAR 4.5 103.00 4125 PVOI – FO GD68  TL            H1
6 14H00 15H00 TUNG A FYLA 13.5 235.00 45,999 HM2.4 – HL2  H2
7 15H30 17H00 THANG A COUGA 6.6 182.98 29,104 F0 – HM1.4  H1    TA      H1
8 10H00 TRUONG DRAGON SKY 9.7 209.99 49,718 CL2 – F0 HL8.NM6.CL6  X3     TA      H1
9 08H30 CUU TUNG D PETROLIMEX 12 6.2 128.60 8,542 B12 – HL1.14 P.CL6  H2    H2
10 15H30 16H00 LINH PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.CLUC  H1              TL
11 10H30 12H00 HUNG PETROLIMEX 08 8.2 180.00 25,561 F0 – HM1.1  H1
12 03H00 03H30 CHAU MCQUEEN 7.2 199.90 39,907 HM1.4 – CL6 HL8.CL6.NM6  H2                X3
13 06H00 07H30 HA A SPINEL 6.5 199.99 36,295 SD – HN1.4  H1
14 05H30 HA C TUNG D MY AN 1 4.0 109.67 4,988 HG – XMHL CL6  TL            H2
15 12H00 HANH THE MINH PHU 89 4.0 94.98 3,384 HG – F0  TL             H1
16 20H00 22H00 TUAT BLUE LOTUS 8.2 134.04 8,481 HL3.7 – F0  H2 – TA – H2