Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 07 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1STWATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
17:00 – 4.1M
04:08 – 0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
17:17 – 4.5M
04:20 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H30 06H00 C TÙNGD PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CL6  H1                TL
2 07H30 08H30 KHOÁI GANADO EXPRESS 7.2 134.4 10,421 F0 – HM1.3  H2     TA      H2
3 19H30 20H30 TRUONG FYLA 13.47 235 45,999 F0 – HM2.4  H2     TA     H2
3 10H00 BÌNH THẾ QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 PVOIL – F0 G68  H1
4 05H30 07H00 HẠNH CHANG LONG SHUN 2.8 45 226 HM1.5 – Cluc  H1               H2
5 13H30 14H00 TÙNGA HAI NAM 86 10.3 179.99 21,385 HL1.1 – F0  H2
6 06H30 HƯNG GHOUSTA 6.2 189.8 27,989 CL3 – F0 HL8.CL  X2     TA      H1
7 18H00 ĐÔNG KIÊN MINH TRUONG 18 6.5 91.94 2,999 XMHL – F0 H8  H8     TA     H1
8 16H00 17H00 A OCEAN TULIP 12.0 189.99 30,027 FN4 – F0 NM8  H1    TA      H1
9 15H00 16H00 CỬU TÙNGD SAI GON STAR 6.0 103 4,125 F0 – PVOIL G68  H1    TA      H2
10 14H30 16H30 THẮNGA SPINEL 6.5 199.99 36,295 F0 – SD  X2     TR      X2
11 17H30 TUẤT PHC DYNAMIC 7.8 100.74 5,002 HG7.2 – F0  H2     TA
12 21H30 22H00 LINH GANADO EXPRESS 7.2 134.4 10,421 HM1.3 – CL1 NM6.HG  H1                X2
13 20H00 HIẾU SILVER LUCKY 5.0 120 9,129 CL1 – HL1.3 HG.H8  H8                H2
14 21H00 CUU MIGHTY BOSS 4.8 100.59 6,395 CL5 – F0 HG  X2                H1
15 20H00 TUAT FENG DA 5.25 122 5,628 F0 – HM1.2            TA      H2