Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966  2ND WATCH; NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ; 0398883444 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
01:00 -2.7M
10:50 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
00:13 -3.2M
10. 03- 1.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
00:26 – 2.5M
12:59 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H0024/5 00H00 THANHB LINH MCC NANJING 10.50 185.99 31425 F0 – CL3 HL8 – CL8 TR             X2
2 00H30 HƯNG SƠN PRINCESS LILY 11.25 199.96 41,471 CL5 – HM1,4 HL8.NM6.CL6 X2             TR
3 23H00/24 02H00 NAM PROSPERITY 101 11.3 185.73 26,094 F0 – HM2.4 TR
4 17H00 18H00 ANH KHOI 5.8 169.37 17002 HL3.6 – F0 H1
5 20H00 THANH A PRINCESS LILY 11.25 199.96 41471 HM1.4 – F0      H2
6 07H00 TÙNGD HIẾUB HAI NAM 36 5.8 89.98 2487 XMTL – F0 HG H2      –     H1
7 12H00 14H00 THẮNGB PORT ANGELES 9,35 169,26 16,951 HP2  –  F0 H2
8 12H00 BÌNH NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 – F0 P X3          H2
9 12H00 13H00 ĐĂNG QUYỀN PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B1240.000 P.Cluc H2     –     X3
10 22H00 23H00 QUYỀN NHA BE 11 6.6 109.60 4,552 HL1.2 – B125000 P TR           X3
11 18H00 KIÊN ĐỨC KHANH LINH 666 2.9 79.96 2146 CL1 – XMHL X3             H2
12 17H00 18H00 THANH A PROSPERITY 101 11.0 185.73 26,094 HM2.4 – HP2 H1
13 22H00 TÙNG A MCC NANJING 8.2 185.99 31425  CL3 – FO HL8 – CL8 X3                TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
FORTIS AUSTRALIS