Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966  2ND WATCH; NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD: PHAM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỒNG ĐĂNG; 0907050268 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
23:59 – 3.2M
10:26 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
00:13 -3.2M
10. 03- 1.1M
QUANG YEN TIDE TABLE
23:59 – 2.9M
11:33 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 TRƯỜNG FUTONG EXPRESS 7.65 195.00 36787 FO – CL6 HL8 – CL6        TA – X2
2 10H00 THẠO QUANG ANH GM 3.9 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6 X2    –     TA
3 02H00 HÀ C NHA BE 11 6.6 109.60 4,552 F0 – HL1.2         TR
4 23H00/23 01H00 QUYỀN NHA BE 10 7.0 108.00 4,760 HL1.2 – B12 P TR     –     X3
5 01H00 HÀ C PETROLIMEX 14 6.2 128.60 8,542 B12 – HM1.3 P – CL6 X3 – TR
6 23H00/23 01H00 TUẤT THẠO VINACOMIN CAM PHA 3.5 113.20 5,590 F0 – CL2 NM6 – CL8 TR     –     X3
7 06H30 THẮNG B TRUONG MINH DRAGON 4.6 136.40 8,223 F0 – HL1.3     H1.TA – H1
8 08H30 HIẾU A NANXIN ANGELA 7.2 225.00 40244 F0 – HP4           TA – H1
9 03H00 TRƯỜNG HIẾU A TRUONG LONG 01 9.8 228.38 44452 CL6 – F0 CLUC – HL8 – CL6 X3 – TA
10 23H00/23 02H00 THẮNG B NEW GOLD 9.8 167.20 15884 HP3 – F0 TR
11 05H00 HIẾU A PARANDOWSKI 8.00 199.80 24,115 HL3.7 – F0        H1.TA
12 03H00 THẮNG B SEA BRAVE 5.5 150.52 14458 HL1.3 – HP3        TR.H1
13 cancel 13H00 ANH HAI JIE 3.88 85.2 2574 HM1.4 – F0 TP – TP
14 15H30 ANH B HTK VENUS 3.8 90.72 2551 F0 – HG7.1         TP – H1
15 12H30 14H00 B PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8542 HM1.3 – F0 TP – TP
16 19H00 BÌNH TIỄN NHA BE 10 5.0 108 4706 B12 – F0 P X2     –    H2
17 19H00 19H30 HIỆU NHA BE 09 6.6 105.97 4250 HL3.2 – B12 P H2     –    X2
18  19H00 20H00 MƯỜI QUYỀN SEA BRAVE 5.5 150.52 14458 HP3 – F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
FORTIS AUSTRALIS