Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 03 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH.0934248987 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 VŨ ĐÌNH MINH 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
10 :12 – 2.7M
03:00 –  1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
19:09 – 3.0M
03:40 – 1.4M
QUANG YEN TIDE TABLE
17:00 – 2.6M
02:49  -1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 09H00 TÙNG D KIÊN B HOANG HA STAR 3.20 89.95 1,694 PVOIL  –   F0 HG X2     –     H5
2 02H30 05H00 HƯNG CLEAR HORIZON 13,6 300.00 106,251 F0 – HM2.5 H6     –     H2
3 10H00 10H30 TRƯỜNG QUEEN WIN 8,3 189,99 32,987 HL3.1 – F0 H5    –     H5
4 14H30 15H30 THANH A OCEAN JUPITER 4.4 181.49 30.965 CTAU2 – F0 TP2- STEAM01 X2 – H6 – H2
5 07H00 07H30 THẮNG B T&T GOLD 9.75 167,20 15,884 HL3.6 – F0 H2
6 05H30 THẾ RU YI HAI 3.8 97.00 2980 CL5 – F0 HG X3     –     H2
7 15H00 HIỆU KENYO 7.2 114.13 4436 XMTL – FO HG – H8 H8           H2
8 15H30 16H00 ĐỨC KIÊN B VINH HIEN 69 4.8 79.80 2616 HG – XMTL H2            H8
9 15H30 17H30 NAM SHENG TAI HAI 5.0 189.99 32874 FO – HN1.6 H2       H6 TR       X2
10 15H30 18H00 QUYỀN PVT-HN 10.3 169.03 16963 HL3.1 – FO H2
11 17H00 HÀ A CEMTEX DILLIGENCE 6.9 228.99 44062 CL7 – FO CLUC – HL8 – CL6 X2       H6         H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YANG DANG HAI KHANH LINH 666 SHENG TAI HAI HERO