Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 03 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC.0978918007 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 NGUYỄN VĂN SẢN.0934385589
HON GAI TIDE TABLE
14:00 – 2.4M
22:30 –  1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
18:05 – 2,7M
01:13 – 1.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
14:00 – 2.4M
19:37  -0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 12H00 13H00 HƯNG HOANH SON PLANET 4,1 225.00 39,964 SN – CTAU TP1.TP2.CL18.ST01 X3
2 12H00 13H00 THẮNG A SUN PLUS 7.10 199,96 41,267 F0 – CL4 HL8.CL6 H5     –    X3
3 06H30 07H00 TÙNG D HOANG HA STAR 4,5 89,95 1,694 F0 – PVOIL HG H2     –     X3
4 02H00 SƠN KHANH LINH 666 6.3 79.96 2,146 HN1.7 – HN1.4         TR – X1
5 06H30 09H00 QUYỀN VINASHIP DIAMOND 7.0 153.50 14,397 HP4 – HL3.3 H2
6 19H00 LINH TUẤT KSL CHAOYANG 9.9 179.90 25,079 F0 – HP        H5    H2
7 15H30 16H00 TUẤT LINH PETROLIMEX 12 6.2 128.60 8542 HL –  FO H2     H5
8 17H00 TIỄN NHA BE 09 4.8 105.97 4250 B12 – FO P X3                H2
9 18H30 BÌNH YOSHIN 8.3 135.00 7521 XMTL – FO HG – NM6 TL                H5
10 19H30 CỬU KENYO 5.2 114.13 4436 HG1 – XMTL HG – H8 TL              H8
11 17H00 19H00 KIÊN KHANH LINH 666 6.3 79,96 2.146 HN1.4  –   F0 X3 –  TR-   X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YANG DANG HAI KHANH LINH 666 IVY ALLIANCE HERO