Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 02 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH : 0971567316 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
16:00 – 2.3M
00:00 – 1.4M
HON GAI TIDE TABLE
16:00 – 2.3M
00:08 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
21:00 – 2.5M
03:24 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 06H00 THANH B ARIANA 7.9 225 40,092 F0 – CL7MT CLUC.HL8.CL6 H2 – H6 – X2
2 10H00 13H00 TIỄN QUANG ANH GM 5.4 91.94 2,971 F0 – PVOIL HG H5 – H6 – X3
3 08H00 TRƯỜNG GLORIOUS MAPLE 6.9 199.9 39,964 F0 – CL3 HL8.NM6.CL6         H6 – TL
4 09H30 10H30 TUẤT LADY VALENCIA 3.5 99 3,603 CTAU 2 – CTAU 1 TP2.TP3 X2
5 09H30 12H00 THANH A SENATOR 3.5 181 19,357 SN – CTAU 2 TP2.TP3.ST1 X2
6 10H00 11H30 THẮNG B STOLT RINDO 4.1 122 6,944 F0 – SN TP2.TP3 H5 – H6 – X2
7 20H00 23H00 TRƯỜNG ALPHA GRACE 13.6 291.9 94,817 F0 – HM2.6 H5 – H6 – H5
8 16H00 17H30 HƯNG COLOSSUS 11.9 287.5 88,479 F0 – HN1.7 NM8 H2 – H6.TR – X2
9 10H00 12H00 LINH GEOSAND 6.0 189.9 30,816 HN1.6 – F0 X3 – TR – X3
10 08H00 BÌNH LONG PHU 20 5.8 112 5,397 B12 – F0 P.NM6 X2      –    H2
11 17H00 THẠO CHANG LONG 7.8 139.69 8,979 CL2 – F0 HG.NM6 X3      –    H2
12 02H00 THẮNG A LS OCEAN 6.6 189.99 33,044 HL1.1 – F0         H5 – H5
13 05H00 07H00 MƯỜI TRUONG MINH OCEAN 8.55 136.4 8,196 HL1.3 – F0 H2
14 06H00 TRƯỜNG WORLD REI 10.38 199.96 41,264 CL3 – F0 HL8.NM6.CL6 X3 – H6
15 17H30 19H00 THẾ LENA+KIEV 3.2 87.3+20.4 3,779+140 HN1.2 – HN1.7CM KIEV.NM8 X2 – TR – X2
16 10H00 13H00 KHỨNG PHUONG DONG 06 9.4 157.5 13,706 HL3.4 – F0 H5
17 18H00 HIẾU A FIRSTEC 9.3 175.17 30,157 CL4 – F0 HL8.CL6 X3     –     H2
18 20H00 22H00 THANH B TRAMONTANA 8.31 229 50,729 F0 – CL6 CLUC.HL8.CL6HT H5 – H6 – X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZUHAYR DORIC VALOUR BULK HALMAHERA