Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 02 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH.PHAM HUNG CUONG – 0918943893 3RD WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
LE DINH THAO.094445528 VU DINH MINH.0949868128
HON GAI TIDE TABLE
03H00 -3.6M
15H00- 0,6M
CAM PHA TIDE TABLE
03H23- 3,9M
14H55 -0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 18H30 20H00 TRUONG SHANG HAI EAGLE 67,0 199.91 36,338 F0  –  HL H2 – TP-  H2
2 04H30 06H00 KHUNG THE PHUDAT 15 4,8 79,9 1,863 F0  – PVOIL TR    –   T2
3 22H00 TUAT DUC TRUONG NGUYEN 08 5,8 89.95 2,294 XMTL –  HG H8 H8  –  T2
4 00H00 02H00 HUNG CRIMSON ARK 11.0 228,99 43,015 F0  –  CL3 CLUC,NM6,CL6,HT TL   –     X2
5 04H30 06H00 QUYEN DUC WAN FU 3,8 73,6 1,404 F0  –   CLUC TR  –   T2
6 06H30 08H00 THANH B FORESTSYMPHONY 7,08 210.0 49,281 F0  –  CL6 HL,CL,NM6 H1 – TR –  X2
7 09H00 10H00 THANH A PETROLIMEX 20 9,6 146,6 11,662 F0   –  B12 P, CLUC H2  –    T2
8 23H00,24,2 00H00 LINH TAN BINH 279 4.2 169,3 17,019 SN   – CTAU HP1.TP2.TP3 X5
9 23H00,24,2 02H00 TUAT VINALINES PREEDOM 4.2 136,4 8,216 K,NEO – SN HP1,H,AU18    X5
10 04H30 06H00 THANG B ALEXXANDER 3,0 51,5 498 F0  –  CLUC TR  –   T2
11 02H30 03H00 NAM PVT AROMA 5,5 165 16,418 HL  –  F0 H2
12 13H00 HA B HELIOS 7,4 139,91 13,060 CL7  –  F0 HL8,NM6 X2    –   H1
13 13H00 MUOI THE NEW XA LA 6.3 90.72 2551 HG7.2 – F0 T2 – H1
14 12H30 13H00 KHUNG HAI DUONG 36 5.0 121.1 7243 HL1.3 – CL7 HG.NM6 H1 – X2