Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 02 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH.PHAM HUNG CUONG – 0918943893 3RD WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TRAN VAN MUOI:0987903066 DAO VAN KHIEN – X5: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
02:11 – 3.4M
14:02 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
03:00 –  3.7M
14:00 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H30 14H00  TRUONG  HAB  MAYSORA 9.3 196.00 34,400  F0 – CL5  HL8.NM6  TP    –    X5
2 01H30 03H00  THAO  THE  NEWSALA 3.8 90.72 2,551  F0 – HG7.2  TR    –    T2
3 01H30 03H00  THANHB  BERGE CATHERINE 11.5 199.90 35,906  F0 – HL3.1  TR
4 11H30 13H30  HUNG  AMIS ACE 11.45 199.0 33,937  F0 – HL2  TP   –     H1
5 11H30 13H00  TUNGA  LIANYIDA 1HAO 6.2 178.0 19,996  F0 – FN5  NM8  TP   –     H2
6 22H3023-2 00H00  TRUONG  KIRAN AUSTRALIA 13.15 199.90 36,353  F0 – HN1.6  TL – H6 – TL
7 16H00 18H00  THANGB  TAN BINH 257 5.0 169.26 16,960  F0 – HL3.6  TL
8 16H00 17H00  HAA  NEW LEADER 6.0 186 22,683  FN4 – F0  NM8  H1
9 16H00 17H00  KHUNG  DUC  HAI NAM 36 2.2 89.98 2,487  F0 – HG1  TL     –     T2
10 19H00  QUYEN  WOOYANG PRINCESS 8.5 110.49 7,516  CL2 – F0  H8.NM6  H8     –    TR
11 14H00 15H00  CUONGC  LAN HAI HE XIE 6.8 189.99 32,962  HN2.7 – HN2.4  H2
12 19H00 TRUONG THOR INTEGRITY 8,2 189,999 30.008 CL3  –  F0 HL8. CL6 X5     –      TR
13 23H00 23H30 TUAT VINALINES FREEDOM 4,2 136,4 8,216 CTAU – KNEO HP1.H.A.18 X5
14 23H00 HA B TRUONG NGUYEN 08 2,5 88,35 2,284 HG – XMTL H8 T2  –   H8