Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 02 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH.PHAM HUNG CUONG – 0918943893 3RD WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DANG VAN THANG B:0358404214 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
02:00 – 3.2M
13:15 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
02:00 – 3.5M
13:13 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H30 13H00  THANHA  HELIOS 5.24 139.9 13,060  F0  –  CL6  HL8.NM6  H2  –  H6 – X2
2 14H00 16H00  HAB  VINASHIP SEA 5.4 169.03 18,108  F0   –  HG  TR       –     T2
3 14H00 15H00  THAO  DUC  HONG YUN NO.66 2.8 45.8 357  F0 – CLuc  TR       –     T2
4 16H00 16H30  HAA  PETROLIMEX 08 7.5 108 25,561  HM1.4 – F0  H2