Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 02 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH.PHAM HUNG CUONG – 0918943893 3RD WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYEN DINH HIỆU:0904458128 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
01:00 -2.9M
12:35- 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
01:00- 3.3M
12:34 -0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 06H30 TUNGA  BELFORT 9.1 189.90 30,273  HL3.3 – F0  H1
2 09H30 THANHB  FUTONG EXPRESS 9.5 195.0 36,787  CL4 – F0  HL8.CL6.NM6  X3     –     H1
3 07H30 HUNG  GREENBAY 10.2 209.99 43,954  CL6 – F0  CL8.HL8.NM6  X3     –     H2
4 20H00 22H00 TRUONG  ZHE HAI 522 12.7 189.9 31,561  FN5 – F0  NM8  TL
5 23H30 CUONGC  HIPPO SPIRIT 6.5 153.78 20,398  CL5 – F0  CL8.HL8  X3 –       H1
6 15H30 16H00 HIẾU  DMC NEPTUNE 5.6 169.37 17,025  HL3.6 – F0  H2