Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 02 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH :  PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH : 0965705386 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
00:30 – 2.6M
12:01 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
00:09 –  3.0M
12:04 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 06H00 KHOAI XIN HAI 6 9.9 172 15,982 HL1.1 – F0  H2
2 09H00 10H30 THUAN PVT AROMA 9.6 165.6 16,418 F0 – HL1.1  TR
3 18H00 19H30 THANG A ANH PETROLIMEX 21 4.0 181.53 28,725 F0 – NOSCOSN HP1.TP2.H18  H1    H6    X2
4 23H0020-2 00H00 HANH WOOYANG PRINCESS 5.0 110.49 7,516 F0 – CL2 NM6.H8  TL             H8
5 01H00 HIỆU ALEXANDER 3.5 51.5 498 CL1 – F0  X5             H1
6 05H00 05H30 HA C VAN DON ACE 6.7 106.86 4,409 HL3.1 – F0  H2
7 13H00 CUONG C FOREST SYMPHONY 6.85 210 49,281 CL7 – F0 HL8.NM6.CL6  X2            H2
8 09H00 10H30 HUNG AC KATHRYN 5.5 177 19,885 F0 – HP4  TR
9 13H00 14H00 TRUONG GLORY  ENERGY 8.0 255.27 64,123 HN2.5 – F0 NM8  H1
10 21H30 23H00 HA A KSL FUYANG 4.8 179.9 25,079 F0 – HN2,7 H2   H6    H2
11 12H30 14H00 CUU TRUONG NGUYEN 08 2.5 88.95 2,294 F0 – HG  H2             T2