Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 02 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 2ND WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU : 0947376859 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
23:59 – 2.4M
11:36 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
23:24 –  2.7M
11:59 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H30 05H00 TUNG A HIPPO SPIRIT 9.2 153.78 20,398 F0 – HM1.2  TR    TR
2 07H00 HA C PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – HL1.5 P.CL6  T2              TR
3 10H30 12H00 THANG A THOR INTEGRITY 6.2 189.99 30,008 F0 – CL3 HL8.CL6  H1    H6    X5
4 16H30 17H30 CHAU HIPPO SPIRIT 9.2 153.78 20,398 HL – CL5 HL8.CL8  H2             X5
5 08H30 10H00 CUONG C LAN HAI HE XIE 6.8 189.99 32,962 F0 – HN2.7  H2    H6    H2
6 06H30 TUNG A BELFORT 9.8 189.9 30,273 F0 – HL3.5           TR    H1
7 06H30 08H00 TRUONG FUTONG EXPRESS 7.9 195 36,690 F0 – CL4 HL8.CL6  H1    TR    X5
8 06H00 HA A FUXIANG 9.6 199.11 36,823 CL4 – F0 HL8.CL6.NM6  X3             TR
9 10H30 11H30 HIỆU THE WIN STARS 4.0 77.8 1,837 F0 – CLUC  H1    H6    T2
10 17H30 TUNG A MELATI 7 6.8 177.15 22116 CL5 – FO HL8 – NM6  X5             H2
11 16H30 17H30 DONG ALEXANDER 3.0 51.5 498 F0 – CL1  H2             T2
12 23H00 23H55 HA A AKIJ GLOBE 6.2 189.94 30,000 HP2 – F0  TL