Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 02 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG: 0918636186 2ND WATCH: LE THANH KONG: 0905691888 3RD WATCH: PHAM HUNG CUONG- 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYEN HUU HANH: 0962515960 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
2359 – 2.4M
1141  –  1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
2324 –  2.7M
1230  –  1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H30 05H00 CUONG C DANG GREEN BAY 7.0 209.99 43,954 F0 – CL6 HL8.CL8.NM6  TL             X3
2 06H30 07H00 THANH B AQUARIUS CONFIDENCE 12.28 199.99 35,812 HL3.1 – F0  H2
3 17H30 18H00 THANG A PACIFIC 07 6.0 189.99 29,862 HL1.5 – F0  H2
4 11H30 12H30 ANH DMC NEPTUNE 9.3 169.37 17,025 F0 – HL3.6  H1
5 19H00 TRUONG ARGO WIND 7.0 228.99 43036 CL3 – FO CLUC,NM6.CL6HT  X3             TL