Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 11 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186 2ND WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 3RD WATCH: PHAM HUNG CUONG – 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DO MANH HA : 0987519025 DAO VAN KHIEN – X5: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
1107 – 3.1 M
2218 – 1.3 M
CAM PHA TIDE TABLE
1123 – 3.3 M
2141 – 1.5 M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 BINH KIEN QUANG ANH GM 6.0 91.94 2,971 PVOIL – F0 G68  H2
2 23H0023-11 00H00 CHAU ALAM MUTIARA 6.5 200 34,794 F0 – HP2  TL               H2
3 23H0023-11 02H00 HIẾU TAO TREASURE 10.1 158 15,289 F0 – HL3.6  TL
4 22H00 THANH B ASTRANTIA 9.7 209.9 49,549 CL6 – F0 HL8.NM6.CL6  X3              TR
5 06H30 THANG B TA FA 2.3 37.3 292 CLUC – CL1 TR              X5
6 06H00 08H30 KHOAI TAO TREASURE 10.1 158 15,289 HL – F0  H2
7 07H00 THANG A HA B PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,400 B12 – F0 P.CLUC  TR              H2
8 06H00 07H00 THANH A THUAN PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 HM1.4 – B12 P.CLUC  H2              TR
9 00H00 HIỆU SEA DRAGON 9999 6.2 91.94 2,995 HG1 – F0  H2
10 05H00 THẠO SHENG WANG 3.0 52 380 CLUC – F0  H2
11 17H00 MUOI TA FA 3.2 37.30 292 CL1 – CLUC  X3            TR
12 14H30 16H00 PHAI WAN AN 11.4 181.50 24,953 FN4 – F0 NM8  X5 – T2.TA – H2
13 23H30 TRUONG ANEMONA 7.0 199.90 39,895 CL4 – F0 HL8-CL6-NM6  X5 – TA – TL
14 21H00 HIẾU THUAN BMC CALPSO 9.9 154.35 15,951 HG7.3 – F0  TR
15 16H00 QUYEN KIEN HAI NAM STAR 3.2 87.20 2,467 CL5 – F0 HG  X3     –        H2