Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 11 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH: LE THANH KONG – 0905691888 3RD WATCH: PHAM HUNG CUONG – 0934385589
PILOT DISTRIBUTION
CAR ON DUTY
LUU TUAN ANH: 0934248987 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE

1018 – 3.5m

2156 – 1.0m

CAM PHA TIDE TABLE

1100 – 3.6m

2133 – 1.2m

DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT .CAR
1 05H00 06H00 QUYEN RAINBOW SYMPHONY 4.8 101.2 6,255 F0 – CL1  HG  H2 – TA – X3
2 05H00 06H00 BINH KIEN QUANG ANH GM 6.0 91.94 2,971 F0 – PVOIL  GD68  H2 – TA – TR
3 05H00 07H00 TUAT PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – HM1,4  H2 – TA – H2
4 05H00 07H00 TRUONG VEGA ROSE 12.7 189.9 30,847 F0 – HN2,6 H2 -TA.T2 -X3
5 12H00 HIỆU KIEN SHENG WANG 3.0 52 380 CLUC – CL1  TL    –      X3
6 06H00 THAO HAI NAM STAR 6.1 87.2 2,467 HG – CL5 HG  TR     –    X3
7 02H30 03H00 DANG POAVOSA WISDOM 9.9 169.37 17,025 HL3.1 – F0  TL
8 05H00 HA C CHANG LONG 4.5 107 3,980 CL5 – HG HG  X5     –     TR
9 05H00 HANH SEA DRAGON 999 6,3 91,94 2,995 XMTL – HG NM6 TR
10 10H00 11H00 CUU FALKVAG 3.2 53 298 F0 – CLUC H2
11 15H30 16H00 CUONG C VIET THUAN 35-03 6.5 180 22,358 HL1.4 – F0 H2
12 18H00 19H00 THUAN BINH SINO 5 6.6 122.58 5,611 HP3 – F0 TR
13 16H00 KHUNG KIEN WAN SHUN 3.5 67 1,188 CLUC – F0 TL      –      H2
14 22H00 HA B SHENG WANG 3.0 52 380 CL1 – CLUC X5             H2