Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG VĂN THẮNG : 0358504214 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
06:07 – 3.9M
19:34 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
06:06 – 4.1M
19:40 – 0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
07:00 – 4.3M
19:48 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 07H00 THANHB PETROLIMEX 16 10.9 183.2 29,188 F0 – HM1.4 H5
2 06H00 09H00 HƯNG PETROLIMEX 09 9.8 175.9 25,400 F0 – B12 CLUC.P H5            X1
3 22H30 23H00 THANHA NEW VENTURE 10.2 183.4 32,505 HL1.1 – F0 H2
4 22H30 23H30 A TRUONG LONG 01 6.8 228.38 44,452 F0 – CL5MF CL6.HL8.Cluc H2     –     X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8