Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 11 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : DAO VIET HOANG : 0984888966  2ND WATCH : PHAM HUNG CUONG: 0918943893 3RD WATCH : NGUYEN QUOC TRUONG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYEN MANH HA B: 0961687555 NGUYEN VAN SAN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
07:00- 3.8M
19:07 – 0,6M
CAM PHA TIDE TABLE
07:00 -4.2M
18:43 – 0,6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 CHAU THÀNH BULK HONDURAS 11,08 189,99 32,309 HP4  –  F0 TR
2 04H00 05H00 THAO QUANG ANH GM 4.2 91,94 2,971 HM1.1 –  PVOIL NM6 TR  –   H1
3 15H30 17H00 LINH BMC CATHERINE 5.3 153,5 14,527 F0  –  HM2.1 TR
4 01H00 03H00 PHAI SON CHANG CHANG NAN HAI 12,9 189,99 33036 HN1.6  –  F0 X3  –  T2 –  X3
5 07H00 08H00 KHOAI TUẤT PETROLIMEX 15 7,0 159,9 13468 HM2.2  –  B12 P.CLUC TL    –   H1
6 08H00 DONG TIEN PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8542 B12  –  HL1.5 P.CL6 H1  –   TL
7 12H00 13H00 BINH TUNG D NHA BE 06 6,6 107,48 4,158 HM1.4 –  B12 P H1
8 04H00 04H30 THANG A DANAE 13,2 229.00 43,301 HM2.4  –   HL2 TR
9 07H00 10H00 HANH TIEN THANH 68 5,5 74,36 1,861 F0  –  HM1.5 TL
10 04H00 05H00 HUNG DILIGENT 12.0 189,8 27,990 HM2.5 – HP4 TR
11 08H00 CUU VICTORIA 19 2,5 91,94 2.995 CL1  –  F0 HG X3  –  TL
12 22H00 22H30 HA C MINH TRUONG 18 3,5 91,94 2,999 HL1.15 – XMHL NM H1
13 18H00 19H00 TÙNG A THÀNH APOLLON 7,2 229 44.132 HL3.3  –  F0 TL
14 22H00 23H30 TRUONG KEN VOYAGER 6.1 183 24,067 HP2 – F0 H1
15 20H00 TUNG A GODSPEED 6666 7,4 199.91 40,252 F0  –  HM2.2 TL
16 22H00 23H00 HIẾU VINASHIPSEA 9.9 169.03 18.108 HM1.5  –  F0 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HAI LONG JIN MAN HUA 1