Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 11 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :DAO VIET HOANG : 0984888966  2ND WATCH : PHAM HUNG CUONG : 0918943893 3RD WATCH :NGUYEN QUOC TRUONG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYEN HONG DANG: 0907050268 VŨ ĐÌNH MINH- X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
06:00 – 3.7M
18:31 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
06:19 -4.0M
18:01 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 CỬU PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 B12 – HL1.5 P.CL6 TL     –     TR
2 02H30 03H00 MƯỜI TIỄN PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 HL1.4 – B12 P.CL6 TR     –     H1
3 09H30 11H00 KIÊN QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 F0 – HM1.1 TR
4 04H30 05H00 PHÁI SƠN YOZAN 6.5 209.99 49,551 HM1.5 – CL4 HL8.NM6.CL6 TL     –     X2
5 05H00 HẠNH TÙNGD EMERAL AZZURRA 4.4 110.00 5,250 HG – DTHL CL8 H1
6 07H30 KHỨNG GEELY 6.0 158.00 13,625 F0 – SD TL
7 12H30 THANHB NAM IOANNIS K 9.9 229.00 44,192 CL7 – F0 CLUC.HL8.CL6HT X2     –     TR
8 09H30 11H00 THẮNGA DANAE 13.2 229.00 43,301 F0 – HM2.4 TR
9 00H00 CHÂU GLORIOUS JASMINE 10.0 210 43,892 CL6 – F0 CLUC.HL8.CL6 X2      –     H1
10 21H00 23H00 TÙNGA THÀNH JIN MAN HUA 1 7.1 199.89 31,060 SD –  HN1.8 X2  – T2 – X2
11 04H30 06H30 KHỨNG LUCKY STAR 5.6 153.2 14,851 HM1.1 – HL3.6 TL
12 04H30 05H00 TRƯỜNG CAPE KENNEDY 9.6 229 44,336 HM1.3  – CL3 CLUC.NM6.CL6HT TL     –      X2
13 05H00 06H00 TUẤT RHAEO RAPID 4.5 127.9 8,550 C.TAU –  F0 TP2.TP3 X2
14 09H00 TUẤT RHAEO RAPID 4.5 127.9 8,550 F0 – HG1                  H1
15 15H00 16H00 HƯNG THÀNH CLIPPER APOLLONIA 7.5 179.9 20,809 HM2.1 – HL1,4 H1
16 15H00 16H00 C TIỄN PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 HL1.5 – F0 H1
17 15H00 QUYỀN TÙNGD RHAEO RAPID 5.0 127.9 8,550 HG1 – F0 TL  –    H1
18 19H30 21H00 HA A HIẾU PEACEFUL SEAS 12,55 199,99 35,812 HL3.1  –  F0      TL
19 19H30 20H10 THAO HAI DANG 168 6,5 91,94 2999 HG3  – F0 TL
20 19H30 21H00 THANG B VINASHIP SEA 9.9 169.03 18,108 HL3.1 – HM1.5 TL
21 19H30 21H00 THANH A VTB ACE 7.0 158.5 15,354 HL2  –  HL3,1 TL
22 19H30 21H00 TRUONG NAVIOS PELICITY I 11,0 228,9 44.120 HM2,6   –  HL3.1 TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HAI LONG CHANG CHANG NAN HAI