Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 11 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 3RD WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DINH VAN KHOAI: 0973037379 DAO VAN KHIEN – X5: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
0517 –  3.5M
1755  – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
0600 –  3.9M
1719  –  0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 02H00 CỬU TÙNGD PETROLIMEX 14 8.0 128.60 8,542 HM1.5 – B12 P.CL6 TL     –     H1
2 03H00 HIẾU HAI NAM 89 9.15 171.59 19,799 F0 – HM2.2         TL – TL
3 07H00 THANHB CLIPPER APOLLONIA 7.5 179.90 20,809 F0 – HM2.1   H1.TA – H1
4 20H00 MƯỜI ANH NHA BE 08 6.6 104.99 4,432 F0 – HM1.3         TL
5 15H30 TÙNGA CAPE KENNEDY 9.6 229.00 44,336 F0 – HM1.3         TR – TR
6 12H30 13H00 HIỆU TIỄN EMERALD AZZURRA 4.6 110.00 5,250 HM2.1 – HG TR     –     H1
7 12H30 15H00 TUẤT FU OCEAN 3.0 128.50 6,689 F0 – SD TR – TR
8 09H00 10H00 CHÂU MAGIC PEARL 7.0 199.91 40,324 F0 – HM2.4 H1 – TA – H1
9 05H30 06H00 THANHB THÀNH KEN VOYAGER 7.4 183.00 24,067 HM2.4 – HP2 H1 – H1
10 09H00 TRƯỜNG SON UNI FORTUNE 10.2 199.92 39,219 CL4 – F0 HL8.CL6.NM6 X5 – TA – H1
11 14H30 TÙNGA YOZAN 6.5 209.99 49,551 F0 – HM1.5 TR – TR
12 11H30 TRƯỜNG NAVIOS FELICITY I 11.0 228.9 44,120 F0 – HM2.6         TA – H1
13 05H30 07H00 THẠO VICTORIA 19 6.0 91.94 2,995 HM1.2 – CL1 HG H1     –     X5
14 06H30 07H00 QUYỀN ĐỨC THANH PHAT 01 4.6 69.85 1080 HG   – CL5 TR     –     X5
15 06H00 KIÊN THANH PHAT 03 5.3 74,36 1597 CL3  – F0 X5     –      H1
16 12H00 SƠN BAO SHENG 9.8 169.3 16,715 HL3.6 – F0          TA – H1
17 17H00 ĐÔNG THẾ DOLPHIN 15 6.6 92.25 2,963 HG7.1 – F0 H1     –     TR
18 12H30 15H00 HAC NHA BE 10 7.0 108 4,760 F0 – HM1.2 TR
19 20H30 23H30 NAM PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – HM2.2 H1
20 20H30 23H30 B VIET THUAN 235-02 4.2 150.5 15,009 F0 – SN TP02.TP03 H1 – TA – X5
21 20H30 21H00 A HIẾU MAGIC PEARL 7.0 199.91 40,324 HM2.4 – CL5 CL8.NM6.HL8 H1     –     X2
22 13H30 TUẤT PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 HM1.3 – HL1.4         TR
23 16H30 17H30 ANH LUCKY STAR 5.6 153.2 14,851 F0 – HM1.1 TL – TL
24 12H30 13H30 TÙNGA DILIGENT 12.4 189.8 27,990 F0 – HM2.5 TR – TR
25 17H30 BÌNH DUC THANH PHAT 01 3.2 69.85 1,080 CL5 – HG X5     –     H1
26 20H00 22H00 HƯNG THANHA TIAN LI 11.2 187.5 27,198 FN4 – F0 NM8 X5 – T2 – X5
27 16H30 17H30 MUOI MINH TRUONG 18 3.5 91.94 2.999 HM1.1  –  HL1.15       TL
28 19H00 HIỆU TIEN TRUONG MINH STAR 7.9 118.83 6.649 HG7.3  –   F0 H1   –   TL
29 20H30 21H00 THUAN HAI NAM 89 9,15 171,59 197,99 HM2.2 –  HL3.4 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TIAN LI HAI LONG CHANG CHANG NAN HAI