Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 11 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : DAO VIET HOANG : 0984888966  2ND WATCH : PHAM HUNG CUONG : 0918943893 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG:0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LUU TUAN ANH: 0913923181 DAO VAN KHIEN : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
07:08 – 3.9M
19:43 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
08:00 -4.2M
19:24 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 20H00 NAM PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 B12 – F0  H2             TR
2 10H00 MƯỜI TIỄN NHA BE 06 4.5 107.48 4,158   B12 – F0 P  H2             H1
3 20H00 TUẤT TÙNG D NHA BE 10 7.0 108 4,760 HM1.2 – B12 P            H1 – H2
4 14H30 15H00 CHÂU THÀNH SHENG MAO HAI 6.0 189.99 32,953 HP3 – F0  H2
5 06H00 KIÊN THẾ QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6  H1             H2
6 04H30 05H00 THẠO TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 HM1.5 – CL2  H2             X5
7 10H00 TÙNG A KHOÁI MAGIC PEARL 9.5 199.91 40,324 CL5 – F0 NM6.HL8.CL6  X5             H1
8 07H00 07H30 TRƯỜNG THANH A GODSPEED 6666 7.4 199.91 40,252 HM2.2 – CL6 HL8.NM6.CL6  H1             X5
9 12H00 MƯỜI TIỄN QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 F0 – HP1           H1
10 16H30 18H00 HÀ B HAI NAM 89 9.15 171.59 19,799 HL3.4 – F0  H1   –   H2
11 16H30 17H00 TUẤT TÙNG D PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 HL1.5- F0  H1 – H1
12 16H30 18H00 HÀ A HIẾU NAVIOS FELICITY I 8.7 228.9 44,120 HL3.1 – CL7 CL6HT.HL8.Cluc  H1     –     X5
13 22H00 THANGA THÀNH VIMC GREEN 8.3 185.73 25,939 HL1.3 – F0           TA  -TR
14 21H30 23H00 SƠN BMC CATHERINE 5.5 153.5 14,527 HM2.1 – HG  TR                H2
15 16H30 17H00 HIỆU THE THANH PHAT 01 3,2 69.85 1.080 HG  –  F0 H1       H2
16 22H00 QUYEN TIEN THANH 68 3,4 74,36 1.861 CL2  –  F0 X5   –    TR
17 18H00 20H00 THANGA THÂNH FRIJSENBORG 7,3 179,43 21966 F0   –   HM2.2 H2 – TA-
18 21H30 22H00 HANH QUANG ANH GM 4,2 91,94 2971 HP1  –   F0 TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HAI LONG JIN MAN HUA 1