Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 08 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 2ND WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RD WATCH:  LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHUNG VAN KHUNG: 0968824688 DAO VAN KHIEN – X1: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
0810 – 2.4M
2227 – 1.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
0600 – 2.2M
2221 –  1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
0909 – 2.7M
1929 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H00 TRUONG LUMINOUS SKY 9.8 203.50 45,011 CL3 – F0 HL8.CL6.NM6 X1      –      H5
2 05H00 06H00 ANH PETROLIMEX 15 5.6 159.90 13,468 HM1.3 – F0 H5
3 05H00 06H00 HUNG VITA FUTUNE 13.5 228.99 43,007 F0 – HM2.6 CL8 H5 – TA –  H5
4 05H00 06H30 THANG B SKY HEIGHT 6.0 159.40 15,899 F0 – HL3.1 H5    –       H5
5 05H00 06H00 CUU TRUNG EASTERN PETUNIA 8.0 139.98 8,611 F0 – CL1 NM6.HG H5    –       X1
6 05H00 05H30 HANH HTK LOTUS 9.0 169.26 16,960 HL3.7 – F0 H5
7 09H00 THE KIEN B MINH PHU 99 3.0 79.8 2,450 HG – XMTL H2
8 13H00 KIÊN TRUNG THANH PHAT 01 3.2 69,85 1,080 HG  –   F0 H2
9 15H00 NAM AC XIANGHE 9,2 199,91 40.089 CL6  –  F0 HL8.NM6.CL X1              H2
10 19H00 21H00 HUNG DUC TRUONG LONG 01 6.2 228.38 44,452 HM1.4 – CL5MF CL6.HL8.CLUC H5    –        X1
11 19H00 DUC HAI DANG 168 6.5 91.94 2,999 HG7.2 – F0 H5  –  H5
12 22H00 TUNG D KIEN B PHU AN 36 6.3 91.94 2,998 HG – F0 H2      –     H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
FAREST HARMONY KROUSSON CAPE SANDRA