Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 08 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 3RD WATCH:  LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRAN VAN MUOI: 0987903066 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
0928 – 2.7M
2241 – 1.4M
QUANG YEN TIDE TABLE
0800 – 2.5M
2249 –  1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
1015 – 3.1M
2203 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H30 06H00 THAO XIN RONG HE 4.2 116.00 5,643 F0 – HL1.4 H5
2 05H30 08H00 TUNG D TRUNG TUNG LINH 02 5.5 79.90 2,032 F0 – PVOIL HG H5    –      X2
3 11H30 12H00 THE PHUONG NAM 126 2.6 79..98 2,717 F0 – HG H2      –     H5
4 11H30 12H00 HANH LIAN YI DA 2 HAO 9.5 154.35 14,786 HL2 – F0 H2
5 12H00 TRUONG CONDOR  EXPRESS 7.38 199.91 40,357 F0 – CL6 HL8.CL6.NM6         TA – X2
6 11H30 12H00 DUC KIEN B VIET ANH 01 3.2 92.06 3,430 F0 – HG H2      –     H5
7 07H00 08H00 TIEN PVT RUBY 4.0 143.00 8,371 C.TAU – F0 TP02.TP08 X2 – TA –  H2
8 10H00 TRUONG PRIGIPOS 7.5 229.5 50,177 CL7 – F0 CLUC.HL8.CL6HT X1  – TA
9 11H30 14H00 HIEU A FIRSTEC 6.9 175.17 30,157 F0 – CL3 HL8.CL6 H2    –      X1
10 05H30 07H00 ANH HOAI SON 58 3.0 79.8 2,222 F0 – HG H5    –      H2
11 11H30 13H00 HIỆU NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 HL3.2 – F0 H2
12 17H00 18H00 KHUNG LONG TAN 239 5.5 169.00 16,764 F0 – HL3.6 H5 – H5
13 20H00 KHUNG NEPTUNE STAR 9.8 159.94 15,073 HL3.1 – F0         H5 – H5
14 22H00 KIÊN A TRUNG MINH PHU 99 6.99 79.8 2,450 XMTL – F0 H2 – TA
15 23H00 THẮNG B KIÊN B HOAI SON 58 3.0 79.8 2,222 HG – XMTL H2     –     H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
FAREST HARMONY KROUSSON CAPE SANDRA