Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 06 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
ĐINH VĂN KHOÁI : 0973037379 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
15:00 – 3.4M
01:10 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
16:00 – 3.9M
01:42 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00  HIẾU  PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468  B12 – F0  P.Cluc   H2      –    H1
2 05H00 05H30  MUOI  TUNGD  PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542  HM1.3 – B12  P.CL6   H1 – TA – H1
3 01H30 03H00  THANHB  KIEN  UNI GLORY 7.2 210 43,591  F0 – CL6  CL6.NM6.HL8   TL      –     X3
4 08H00 09H30  TUAT  BMC ALPHA 4.0 111.68 5,702  F0 – SN  HP01.HA18   H2 – TA – X3
5 08H00 09H00  HANH  SAZANKA 5.6 110 5,392  F0 – HG1   H2 – TA – H1
6 10H30 12H00  QUYEN  NEW HOPE 4.8 118 6,664  F0 – HM1.4   H6     –    TA
7 18H00  NAM  KHUNG  XIN HAI 6 10.0 172 15,982  HL3.5 – F0            H1
8 09H30 11H00  LINH  TUNGD  BIEN DONG TRADER 4.5 124.8 5,725  SN – C.TAU  HP01.HA18.HA19   X3
9 21H00  THANHA  SAZANKA 5.6 110 5,392  HG1 – F0   H2 – H6
10 15H00 16H30  KHUNG  HIỆU  TRUONG MINH STAR 4.5 118.83 6,649  F0 – HM2.5   H1
11 23H00  HIỆU  THẾ  ROYAL 18 6.7 90.98 2,999  HG7.1 – F0   H2
12 05H00 06H00  DANG  BBC CONGO 6.9 143.14 12,974  F0 – HG7.2   H1 – TA – H2
13 06H00  LINH  DUC  CHANG LONG SHUN 2.8 45.0 226  CL1 – CLuc   X5      –     H2
14 05H00 06H00  THANGB  VINASHIP PEARL 9.8 157.26 14,602  HL3.6 – F0   H1
15 01H00  DONG  THE  PHUONG NAM 68 4.0 92.5 3,566  CL1 – HL 1.15  HG   X5     –     TL
16 18H00  CUU  KIEN  NHA BE 08 5.0 105 4,432  B12 – F0  P   H2      –      H1
17 15H00 15H30  NAM  NEW HOPE 4.8 118.01 6,664  HM1.4 – HL3.2   H1 – H1
18 23H30  THANHA  VINASHIP DIAMOND 5.7 153.5 14,397  F0 – HL3.6           H6 – H2