Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 06 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHAM CUONG THAI : 0904135306 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
MAI VĂN NAM : 0932289688 MR SẢN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
14:12 – 2.9M
23:00 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
15:00 – 3.4M
23:00 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H00 13H00  THANGA  YAN DANG HAI 12.0 190 32,460  F0 – HM2.6  H2 – TA – H1
2 05H30 06H00  CUONGC  WORLD CREST 10.0 199.9 34,876  HL2 – F0  H2
3 06H00  KHOAI  KHUNG  INLACO ACCORD 7.0 153.5 14,397  CL2 – F0  CL6.NM6  X2     –     H2
4 11H00 12H00  SON  VTC PHOENIX 6.0 153.2 14,851  F0 – HL3.1  H2 – TA – H2
5 11H00 12H00  MUOI  THANH HUNG 68 8.45 105.73 4,877  HL1.14 – F0  H2 – TA – H1
6 12H00  HANH  NHA BE 09 4.8 105.97 4,250  B12 – F0  P  H1   TA   H2
7 20H30 22H00  QUYEN  TUNGD  NHA BE 08 6.6 105 4,432  F0 – B12  P  H2
8 15H00  TUNGA  GLOBAL DIAMOND 9.4 153.78 20,395  CL4 – F0  CL6.NM6  X5 – TA – H1
9 09H00 10H00  DONG TUNG D  QUANG HAI 09 3.5 105.67 4,326  F0 – XMTL  CL6  H1
10 06H00  THAO  CHANG LONG SHUN 7.8 45 226  Cluc – CL1  H1     –     X5
11 09H00 10H00  CUU THE  HTK VENUS 3.2 90.72 2,551  F0 – HM1.5  H1
12 09H00  TUAT KIEN  HONG YUN NO.66 2.8 45.8 357  CLUC – F0  H2     –     H1
13 20H30 21H00 KHUNG DUC YU LONG 2.3 45 400 F0 – CLUC  H2
14 16H00 17H00 THANG B  HTK VENUS 3.2 90.72 2,551 HM1.5 – HG7.1  H1      –     H2
15 16H00 18H30 ANH PHUONG NAM 126 2.8 79.98 2717 F0 – HG  H1 – TA – TL