Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 06 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  TO MINH THANG – 0976264689 2ND WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 3RD WATCH: LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYEN VAN SON: 0974057082 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
1400– 2.4M
2343  – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
1420 –  2.9M
2128  –  1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 12H00 HIỆU PHUONG NAM 68 7.2 92.5 2,999 F0 – CL1 HG  H1           X2
2 08H30 CUONG C FORESTAL REINA 10.28 199.91 40,280 CL6 – F0 HL8.CLUC.CL  X2  – TA – H1
3 06H00 HA A HA B GLOBE ELECTRA 7.0 229 43,834 CL3 – F0 CLUC.NM6.CLHT  X3  – TA – H1
4 02H00 THAO THE LONG PHU 18 5.5 102.25 3,321 B12 – F0 P  H2
5 09H00 10H00 KHUNG HIỆU PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – HL3.2  H1
6 13H00 15H00 TUNG A RHL JULIA 6.3 189.99 31,271 F0 – FN3 NM8  H2 – TA.T2 – X2
7 04H30 06H00 DONG TUNG D FABULOUS SW 5.0 116.99 8,649 F0 – HL1.3  H1    TA    H1
8 11H00 CUU TUNG D NHA BE 10 5.0 108 4,760 B12 – F0 P  H2    TA    H2
9 07H30 08H00 HUNG OCEAN PEACE 11.5 224.97 39,012 HM2.6 – HL3.1  H2    TA    H2
10 04H30 05H00 PHAI STAR FIGHTER 6.9 199.98 34,777 HL3.3 – F0  H1    TA    H1
11 17H00 18H00 HIẾU KHUNG PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 P.CLUC  H1             H2
12 20H00 THANGB MUOI BMC CATHARINE 9.8 169.26 14,527 HG7.3 – F0  H2 –  H1
13 13H00 15H00 TUAT KIEN NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – B125000 P  H2 – TA – H2
14 17H30 BINH DUC THANH PHAT 01 3.2 69.85 1,080 CL5 – HG  X3      –     H2
15 21H30 THANGB MUOI BMC CALYPSO 7.0 154.35 14,951 HP3 – HG          H1 – H2
16 23H30 DANG TUNGD PHC DYNAMIC 7.9 100.74 5,002 HG7.2 – F0  H2     –     H1