Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 3 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO : 0944455528 MR SẢN – X5 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
02:29 – 3.2M
15:44 – 0.6M
HON GAI TIDE TABLE
02:30 – 3.4M
14:00 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
03:00 – 3.5M
13:44 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 02H00 HƯNG PAROSHIP 14.5 291.98 93,074 F0 – HM2.4 CL8 H5 – TA
2 00H30 01H30 HẠNH TUẤT PH GIANG MINH 5.5 159.9 14,912 F0 – HL3.1 H5 – TA – H5
3 00H30 03H30 TÙNGD TRUNG LENA+KIEV 3.2 87.3+20.4 3779+140 HM1.5 – HM2.4CM NM6 H5
4 07H00 HƯNG LONCOMILLA 8.9 261.1 40,541 F0 – CL4 CL6HT.CL8.ST1        TA – X5
5 19H00 TÙNGA THẮNGB UNITY SAKURA 12.0 228.95 45,246 HM2.6 – F0        H5 – H5
6 06H00 THẮNGB C HAPPINESS FRONTIER 6.8 169.37 17,019 CL4 – F0 CL6.CL8 X3     –     H3
7 07H00 09H00 THẾ BRAVE 3.8 53.38 399 F0 – HG4 H3     –    H2
8 10H00 KHỨNG ĐÔNG PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – HM1.3 P.HL8 H2 – TA
9 13H00 ĐÔNG KHỨNG PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CL6         TA – H2
10 01H00 CỬU D VINH HIEN 69 6.3 79.8 2,616 HG – CL1 H2     –     X3
11 16H30 17H00 TÙNGA THẮNGB AUDREY SW 8.5 175.53 19,819 HL3.5 – F0 H5 – H5
12 20H00 ĐỨC KIÊNB FIVE STAR 4.0 96.9 2,911 CL5 – F0 X5      –    H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ISEACO GRACE
TIGER PIONNEER MAGSENGER 16 PRESINGE TRADER