Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 3 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013  2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 MR HÙNG – X3 : 0989433881
QUANG YEN TIDE TABLE
02:00 – 3.3M
14:37 – 0.5M
HON GAI TIDE TABLE
02:00 – 3.5M
13:06 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
02:02 – 3.7M
13:10 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H0020/3 00H00 ĐĂNG STR BRAVE 4.0 179.9 20,767 SN – C.TAU TP02.TP03.TP08 X1
2 00H30 02H00 NAM ANH ELIZABETH 10.3 190 31,540 F0 – CL3 CL6.HL8 TR – TA – X1
3 00H30 02H30 THANHB ING MAY 10.12 229 46,990 F0 – CL6 CL6.HL8.ST1 TR – TA – X1
4 04H00 05H00 THUẬN C PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.HL8 H5     –     H2
5 11H00 ĐỨC TRUNG VIET HUNG 09 3.0 87.68 1,742 PVOIL – F0 HG X3     –     H3
6 00H30 02H00 THẠO TÙNGD ROYAL 27 8.5 136.66 8,377 HL3.4 – F0 TR – TA – H5
7 09H00 10H00 BÌNH LONG PHU 10 7.0 112.35 5,184 F0 – HM1.4 H3
8 04H00 05H00 HIẾUB D FIVE STAR 5.5 96.9 2,911 F0 – CL5 HG H5     –     X3
9 09H00 C KIÊNB YONG JUN 101 4.8 112.11 4,675 CL1 – F0 HG.NM6 X3     –     H3
10 19H30 20H00 SƠN BÌNH LONDRA 6.6 199.90 34,584 HL3.7 – F0 TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ISEACO GRACE
TIGER PIONNEER MAGSENGER 16 PRESINGE TRADER