Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC:  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD. WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG: 0968824688 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
13:15 – 3.4M
00:48 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
14:00 – 3.6M
00:38 – 1.1M
QUANG YEN TIDE TABLE
13:24 – 3.2M
00:57 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H00(21/8) 01H00 NAM MAJESTIC MARINA 6,0 175,53 19.817 F0 –  HL3.7 H2 – TA – H2
2 12H00 13H00 TÙNG D EAST SAIL 5.5 87.05 2252 FO – CL1 HG H2          H8
3 07H30 08H30 THẮNG B PETROLIMEX 15 6,2 159,90 13468 F0 – B12 P,CLUC H2     –     X2
4 08H00 BÌNH PETROLIMEX 12 8.0 128.60 8,542 B12 –  F0 P,CL6 X2      –     H2
5 07H30 10H00 THANH B AKILIMOS 13,9 229.00 51.984 F0 – HL2 H2 – TA – H2
6 07H00 08H00 PHÁI HIẾU A TM HAI HA 568 4,20 175,96 25,400 CAU2 –  NEONOSCO ST01.HC43 X1
7 07H00 09H30 HÀ B GOLDENLEAF 4,0 174.00 17.150 SN – CAU1 ST01.HC43.HC36 X1
8 12H30 HIẾU A TM HAI HA 568 4,20 175,96 25,400 NEONOSCO – SN ST01.HC43,HC36                    X1
9 13H00 HIỆU FS BITUMEN N01 5,3 105,50 4,620 CL1 – F0 HC8 .HG H8             H2
10 18H30 19H00 HA A AMIS RESPECT 11.4 199.98 35,825 HP4 – F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YUE DIAN 58