Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND. WATC:  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD: ĐÀO VIỆT HÒANG: 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU: 0904458128 TÔ MINH THẮNG: 0976264689 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
12:22 – 3.1M
00:02 – 1,0M
CAM PHA TIDE TABLE
13:00 – 3.4M
00:04 – 1.3M
QUANG YEN TIDE TABLE
12:27 – 2,9M
00:57 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 06H00 ĐÔNG HA B PETROLIMEX 12 8.0 128.60 8,542 FO – B12 P – CL6 TL                  X1
2 08H00 HÀ A SHEAR WATER 8.50 209.99 49,854 FO – CL6 HL8 – NM6 – CL6            TA         X1
3 18H00 ĐĂNG TÙNG D UNICORN 7.47 136.90 13069 CL2 – FO CL6 – NM6 X3         TL
4 05H30 HÀ A AC TIANHE 10.2 228.93 48191 CL6 – FO CLUC – HL8 – CL8HT X2         TA
5 04H30 06H00 HƯNG THANH B AFRICAN OSPREY 4.3 180.00 24212 FO – CTAUCM ST01 HC43 – CL15 TL          TA         X3
6 06H00 08H00 CHÂU THANH THANH DAT 899 3.8 195.00 36712 SN – CTAU1 ST01 – HC45 – HC36 – CL15 X3
7 06H00 07H00 THẮNG A APJJAD 4.2 189.99 30053 CTAU1 – NEONOSCO ST01 – HC43 – HC36 X3
8 11H00 THẮNG A APJJAD 4.2 189.99 30053 NEONOSCO – SN ST01 – HC43 – CL15                        X3
9 04H30 05H30 HA B TAN BINH 59 6,5 153,50 15,137 F0  –   HP2 TL   -TL
10 09H00 10H00 KIÊN THẾ KHÁNH LINH 666 3.0 79.96 2146 FO – HG H2
11 20H00 TÙNG D ĐĂNG DAI TAY DUONG 36 5.0 91.94 2989 FO – HG          TL           H2
12 20H00 21H00 KHOÁI CSSC YUANJING 7,0 229 44,153 HN1,6  – F0 NM8 X3 –   TR –  X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YUE DIAN 58 CSSC YUAN JING