Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  ĐÀO VIỆT HÒANG :  0984888966 2ND. WATC:  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 3RD: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918946893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH: 065705386 TÔ MINH THẮNG: 0976264689 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
11:16 – 2,9M
23:13 – 1,2M
CAM PHA TIDE TABLE
12:00 – 3.0M
23:35 – 1.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
07:24 – 2,4M
23:00 – 1,3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 07H00 THẮNG A ANDALUCIA 7.4 199.90 39,895 FO – CL5MF HL8 – NM6 – CL6 H2   TA     X3
2 13H00 14H00 TUẤT THẠO PACIFIC GRACE 4.20 144.83 9,352 CTAU1 – FO H.AU17 – TP02 X3
3 06H00 09H30 HẠNH FS BITUMEN NO. 1 6.1 105.50 4,620 FO – CL1 HG – H8 H2             H8
4 08H00 09H00 THẮNG B PACIFIC TRADER 4.3 147.87 9,957 SN – FO ST01 – HC43 X2    – TA – H2
5 06H00 08H00 MƯỜI T&T GOLD 7.8 167.20 15884 HL3.7 – HL3.5 H2
6 08H00 09H30 CHÂU TM HAI HA 568 4.4 175.96 25400 CTAU1 – CTAU2 ST01 – HC43 – CL15 X2
7 06H00 THẠO ROYAL 16 7.1 90.98 2999 HG7.2 – FO H2
8
10
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YUE DIAN 58 CSSC YUAN JING