Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  TÔ MINH THẮNG :  0976264689 2ND. WATCH:  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 3RD: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918946893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG VĂN THẮNG: 0358504214 TÔ MINH THẮNG: 0976264689 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
10:00 – 2.6M
22:21 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
11:00 – 2.8M
23:35 – 1.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
07:24 – 2.4M
23:00 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H30 06H30 ĐÔNG PACIFIC GRACE 4.00 144.83 9,352 SN – CTAU1CM ST01-HC43-CL18 X1
2 08H00 HIỆU LONG PHU 16 5.0 112.37 5,199 B12 – F0 P – CL6 X2           H2
3 09H00 ĐĂNG BMC CATHERINE 5.00 153.50 14,527 HL1.5 – HG7.3        H2 – TL
4 17H00 CHÂU NORD ANDROMEDA 6.50 229.00 44,732 CL7 – F0 CLUC – HL8 – CL6HT X1    TA     H2
5 04H30 05H00 ĐĂNG BAO LI 9.1 143.50 10,490 HL3.5 – F0 H2 – H2
6 08H30 THANH B UNI HARMONY 10.4 199.90 39,901 CL3 – F0 HL8 – NM6 – CL6 X2            H2
7 11H30 12H30 MƯỜI VINASHIP STAR 9.6 158.50 15,438 F0 – HL3.5 TL
8 11H30 14H00 THANH A LARUS 12.0 181.90 28,021 HL3.1 – F0 TL
9 cancel 05H00 TÙNG D LP HARMONY 6.6 96.50 2,987 XMTL – F0 NM6 H2
10 17H00 19H00 HƯNG BK ALICE 8.43 228.96 44,737 HL2 – CL7 CL6.HL8.CLuc H2     –     X1
11 20H00 21H00 HÀ B VINASHIP STAR 9.4 158.5 15,438 HL3.5 – F0 TL
12 17H00 18H00 HIẾU A PROSPERITY 103 10.0 185.73 26,098 F0 – HP3 H2 – TA – H2
13 16H30 TÙNG D LP HARMONY 6.6 96.50 2,987 XMTL – F0 NM6 H2
14 17H00 18H00 HẠNH TRUONG MINH OCEAN 8.5 136.40 8196 HM1.4 – FO H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YUE DIAN 58 CSSC YUAN JING