Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  TÔ MINH THẮNG :  0976264689 2ND. WATC:  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 3RD: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918946893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG VĂN THẮNG: 0358504214 TÔ MINH THẮNG: 0976264689 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
10:00 – 2,6M
22:21 – 1,5M
CAM PHA TIDE TABLE
11:00 – 2,8M
23:35 – 1.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
07:24 – 2,4M
23:00 – 1,3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H30 06H30 ĐÔNG PACIFIC GRACE 4.00 144.83 9,352 SN – CTAU1CM ST01-HC43-CL18 X1
2 07H00 HIỆU THẾ LONG PHU 16 5.0 112.37 5,199 B12 – FO P – NM6 X2              H2
3 07H30 09H00 ĐĂNG BMC CATHERINE 5.00 153.50 14527 HL1.5 – HG H2
4 17H30 19H00 LINH PROSOERITYN 103 10.0 185.73 26,098 FO – HL TL
5 13H00 CHÂU NORD ANDROMEDA 6.50 229.00 44,732 CL7 – FO CLUC – HL8 – CL6HT X1            H2
6
7
8
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YUE 58 CSSC YUAN JING