Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  TÔ MINH THẮNG :  0976264689 2ND. WATC:  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 3RD: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918946893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỮU HẠNH: 0962515960 TÔ MINH THẮNG: 0976264689 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
10:00 – 2,6M
17:23 – 1,8M
CAM PHA TIDE TABLE
09:24 – 2,5M
18:43 – 1.9M
QUANG YEN TIDE TABLE
03:13 – 2,2M
21:44 – 1,7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 THẮNG B TAN BINH 246 9.50 170.70 17,951 FO – HM1.5 H2
2 04H00 05H00 KIÊN HIẾU B HAI PHUONG OCEAN 3.6 91.00 2,551 FO – HG2 H2              TL
3 04H00 08H00 HIỆU LONG PHU 16 6.9 112.37 5,199 FO – B12 P – NM6 H2            X3
4 08H00 QUYỀN LONG PHU 10 5.50 112.35 5,184 B12 – FO P – NM6 X3           H2
5 01H30 HÀ A YUE DIAN 58 6.50 189.99 32,969 FO – HN1.3              TR           X3
6 07H30 TÙNG D QUANG MINH 5 6.20 90.70 2,551 HG7.1 – FO TL              H2
7 00H00 01H00 THANH A CMB TENIERS 10.7 199.98 36,177 HP3 – FO TL
8 04H00 08H00 THẮNG A BERGE NAMULI 7.33 199.98 36,177 HP2 – FO H2
9 04H00 06H00 THẠO THẮNG B TRUONG NGUYEN 18 3.0 91.80 2,656 FO – HG H2              TL
10 14H00 16H30 MƯỜI TAN BINH 246 9.50 170.70 17,951 HM1.5 – FO H2
11 02H00 HƯNG UNIVERSAL PIONEER 10.45 209.99 49,854 CL5 – FO HL8 – NM6 – CL6 H2     TA
12 04H30 HƯNG AC TIANHE 7.5 228.93 48,191 FO – CL6 CLUC – HL8 – CL8HT           TA       X3
13 05H00 ĐÔNG LP HARMONY 3.1 96.50 2,987 HG1 – XMTL NM6 TL
14 09H00 BÌNH TRUONG MINH OCEAN 8.5 136.40 8,196 HG7.3 – HM1.4 TL                H2
15 14H00 15H00 TUAT MP PACIFIC 3.8 107.24 4,358 F0 – HG7.1 H2               TL
16 18H00 19H00 HÀ B UNICORN 5.5 136.90 13,069 FO – CL2 NM6 – CL8 TL             X3
17 18H00 21H00 SƠN AUTAI 5.8 159.90 15673 FO – HL TL
18 18H00 21H00 NAM NEW GOLD 9.85 167.20 15884 HP1 – FO TL
19 23H00 KIÊN HTK VENUS 6.2 90.72 2551 HG7.2 – FO H2                TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YUE DIAN 58 CSSC YUAN JING