Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH :TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT: 0962002298 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
04:19 – 4.0M
17:36 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
04:26 – 4.3M
17:23 – 0.0M
CAM PHA TIDE TABLE
05:10 – 4.6M
17:22 – 0.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 12H00 PHÁI SILVER SPIRIT 6.6 210.7 39,444 CKHG – F0 CL8.NM6 H5
2 16H00 BÌNH THẮNGB LONG PHU 11 5.8 113.98 5,448 B12 – F0 P.NM6 X2 – TR
3 20H00 THẮNGB BÌNH NEW GOLD 9.85 167.2 15,884 HL3.6 – F0         TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8