Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689  2ND WATCH : :ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
HOANG MINH TUNG : 0965427068 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
03:27 – 3.8M
16:38 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
04:00 – 4.1M
16:00 – 0.1M
CAM PHA TIDE TABLE
04:17 – 4.5M
16:11 – 0.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H3020/01 00H00 HA A STOVE OCEAN 12.7 189.99 31,864 HN1.6 – F0 TL
2 05H00 06H00 THANH A SILVER SPIRIT 6.6 210.7 39,444 F0 – CKHG CL6.HL8 H5                 TR
3 23H0020/01 00H00 BINH QUANG ANH GM 5.8 91.94 2,971 F0 – PVOIL NM6 H2                 X2
4 18H00 TUAT QUANG ANH GM 3.5 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6 X2                 H2
5 13H00 THANG B LONG PHU 16 5.0 102.25 5,199 B12 – F0 P.CL8 X2                 H2
6 12H00 13H00 CHAU LONG PHU 11 7.4 113.98 5,448 F0 – B12 P.NM6 H2                 X2
7 09H00 10H00 TRUONG RICHMOND 7.3 291.8 91,971 HN1.7 – F0 NM8 H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8