Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG  : 0984888966 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : PHAM CUONG THAI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
23:59 – 3.1M
10:39 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
23:30 – 3.5M
10:27 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 TRUONG MAYSORA 6.3 196 34,400 CL6 – F0 HL8.CL6  X5     TR     TL
2 11H00 12H30 HUNG SHEARWATER 6.8 209.99 49,854 F0 – CL6MF HL8.CL6.NM6  H1     H6     X3
3 14H00 TUNGA AGIOS NIKOLAOS I 7.0 225 38,530 HP4 – F0            H1     H1
4 11H00 12H00 TUNGA NORD BERING 6.0 199.98 34,778 F0 – HM2.3  H1     H6.H1
5 12H00 BINH PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 B12 – HL1.5 P.CL6  TL               H1
6 11H00 12H00 CUU LONG PHU 11 7.0 113.98 5,448 HL1.5 – B12 P.CL6  H1               TL
7 09H00 10H00 HAA DONGHAE STAR 9.35 228.9 45,026 F0 – CL4 CLUC.HL8.CL6  H1     H6     X3
8 11H00 13H00 TUAT GAS EVOLUZION 4.2 94 3,504 F0 – HL1.3  H1     H6     H1
9 23H00 23H30 HA C GAS EVOLUZION 4.2 94 3,504 HL1.3 – F0  H1     H6     H1
10 18H00 19H00 HIỆU QUANG ANH GM 5.7 91.94 2,971 F0 – PVOIL GD68  TL               H1
11 15H30 16H00 CHAU NORD BERING 6.0 199.98 34,778 HM2.3 – HP4  H1
12 18H00 18H30 MUOI PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 HL1.5 – F0  TL
13 17H30 19H00 HA A EVANGELIA D 9.5 199.9 34,570 HN1.2 – HN2.1  X3     T2     X3