Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 01 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
06:15 – 3.5M
19:54 – 0.3M
HON GAI TIDE TABLE
06:28 – 3.8M
19:48 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
07:11 – 4.0M
19:23 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H30 03H30 THẮNGA INDIGO GARLAND 6.6 199.98 35,825 F0 – HM2.1 TR – TR
2 12H30 TÙNGA KHỨNG OPERA WHITE 9.7 203.50 46,422 CL7 – F0 CL6.HL8.Cluc X2     –     H2
3 13H00 C TIỄN NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 – F0 P  H1             H2
4 02H30 03H30 ĐĂNG PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – HM1.3 TR
5 02H30 06H00 THẠO ĐỨC QUANG ANH GM 6.0 91.94 2,971 F0 – PVOIL HG TR     –     H1
6 06H30 THẮNGA SILK ROAD 03 6.7 189.99 33,045 F0 – HM2.2          TR
7 21H00 22H00 THUẬN HONG LI 5.5 169.50 15,932 F0 – HM1.5 TL
8  12H00 12H30 TRƯỜNG AUDREY SW 8.2 175.53 19,819 HL1.3 – HL3.5 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG MINH SEA IVY UNICORN ZHE HAI 169 OCEAN GRACE NAVIOS MAGELLAN II